SoCAT Alkol

ÇALIŞMANIN ADI: Alkol Kötüye Kullanıcılarında Dikkat Yanlılığı Modifkasyonu Eğitim Programı Etkilerinin İncelenmesi

AMAÇ: Çalışmanın amacı, alkol dikkat kontrolü eğitim programının alkol dikkat yanlılığı, aşerme ve nüks üzerine olan etkisini incelemektir. Alkol dikkat yanlılığı, aşerme düzeyi ve nüks süresiyle yakından ilişkilendirilmektedir. Alkollü uyarana karşı dikkat yanlılığı fazla olan kişilerin aşerme seviyelerinin yüksek; nüks sürelerinin ise daha kısa olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmada son 1 yılda alkol kullanım bozukluğu tanısı almış kişilere haftada bir toplamda 4 seans olmak üzere alkol dikkat kontrolü eğitim programı uygulanarak alkol dikkat yanlılıkları ve aşerme seviyelerinin azaltılması; nüks sürelerinin uzatılması hedeflenmiştir.

YÖNTEM: Çalışmaya erkek, 50 yaş ve altı, son 1 yılda alkol kullanım bozukluğu tanısı almış toplamda 90 kişinin katılması beklenmektedir. Katılımcaların aşerme skorları Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PACS) ile eğitim öncesi ve sonrası hesaplanacaktır. Kişilerin alkole karşı olan dikkat yanlılık seviyelerini ölçmek ve eğitim programının dikkat yanlılığı üzerine olan etkisini incelemek amaçlı görsel probe testi kullanılmıştır. Eğitim programının dikkat yanlılığını azaltma üzerindeki etkisini gözlemleyebilmek için eğitim boyunca klasik görsel probe testinden farklı olarak uyarıcıların görevle eşleşme izlerliliği %100 alkolsüz uyaranlara olacak şekilde manipüle edilmiştir. Kişilerin dikkat yanlılıkları eğitim öncesi ve sonrası olarak klasik görsel probe testiyle karşılaştıralacak ve sonrasında 3 aylık nüks takibi yapılacaktır.