SoCAT Memface

Yüz Tanıma Görevli Bellek Testinin Genç ve Yaşlı Nüfusa Ait Beyin Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Bu çalışma yaşlanmayla birlikte beyindeki nöral organizasyonda meydana gelen değişimleri gözlemleyebilmek için tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı; nörodejeneratif bir rahatsızlık tanısı olmayan sağlıklı yaşlı bireylerde bilişsel bir görev anında beyin aktivitesinde farklılık olup/olmadığını test etmek ve bu aktivite değişikliği ile bilişsel performans arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında yaşlı (60-75 yaş) ve genç (20-25 yaş) bireylerden oluşan iki grubun bilişsel performans ve beyin aktivite verileri karşılaştırılacaktır. Bilişsel görev sırasındaki beyin aktivitelerini ölçmek için fonsiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) aracı kullanılacaktır. Görüntüleme sırasında katılımcılara bilişsel performanslarını ölçmek için tasarlanmış; kodlama, yüz tanıma, isim tanıma görevlerini içeren bellek testi sunulacaktır.

Çalışmanın örneklemi genç grupta 20, yaşlı grupta 20 kişi olarak belirlenmiştir. Veri toplama iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada katılımcılara dahil oldukları gruba göre genç gruba Standardize Minimental Test (SMMT), Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOCA), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ); yaşlı gruba SMMT, MOCA, Demans Değerlendirme Ölçeği (DDÖ), Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ölçeklerinin uygulanacağı yüz yüze görüşme yapılacaktır. İkinci aşamada katılımcıların fMRI çekimi gerçekleştirilecektir. fMRI çekiminden elde edilen görüntüler SPM12 programında Genel Lineer Model (GLM) kullanılarak analiz edilecektir. Katılımcılara ait demografik bilgiler, ölçek skorları ve bellek görevine ait davranışsal veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir.