SoCAT-SCH PL

Amaç: Şizofreni hastalarında nöroplastisitedeki azalmanın bilişsel belirtilere neden olduğunun nörogörüntüleme çalışması ile kanıtlanması, şizofreni hastalarında nöroplastisitede azalma olan beyin bölgelerinin tespiti

Yöntem: Bu çalışmada fonksiyonel MRI görüntüleme yöntemi kullanılarak 30 şizofreni tanılı hastaya ve 30 sağlıklı kontrol grubuna bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldıktan sonra, ayrıntılı psikiyatrik muayene yapılarak SCID-5, PANSS, SANS, Calgary Depresyon Ölçeği, Ekstrapiramidal Belirtiler Değerlendirme Ölçeği, Kısa Negatif Belirtiler Ölçeği, Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi uygulanacak ve SRTT (serial reaction time task) öncesi ve sonrası fMRI görüntüleme yapılarak şizofreni grubu ile sağlıklı kontrol grubunun task ile örtük öğrenme sonrası beyin yapısındaki değişiklikler CONN toolbox ve SPM kullanılarak 2×2 ANOVA genelleştirilmiş lineer model ile tespit edilecektir