SoCAT SR

Amaç : Özgüven, kişinin kendi değerini, başarıları ve çevrenin kişiye verdiği değer bazında algılaması olarak tanımlanmakta olup yapılan gözlem ve çalışmalar sonucunda çeşitli psikiyatrik komorbiditeler ile ilişkilendirilmektedir. Biz bu çalışmada beyinin özgüven ile ilişkili alanlarını saptayıp güncel literatür ile ilişkilendirmek, katkı yapmak ve bulunan bölgelerin harici işlevleri ile özgüvenin ilişkisini tartışmayı amaçlıyoruz.

Yöntem : Çalışmada 18-25 yaş arası sağlıklı, scid-5 yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak ön planda depresyon eş ve geçmiş tanısı dışlanmış örneklem grubunun çalışılması planlanmıştır. Çalışmaya toplamda 81 hasta dahil edilmiştir. Çalışmada yöntem kısaca yapısal MRI ‘da uygulanan VBM analizi ile, katılımcılardan elde edilen Rosenberg Benlik Saygısı envanteri ölçek puanlarının bütün beyinde pozitif korelasyon gösterdiği alanları saptamak şeklinde özetlenebilir. Literatürde bu alanda yapılan çalışmaların örneklem sayıları bizim çalışmamıza göre daha az olup esas olarak mPFC anlamlı bulunmuştur.